Có 1 kết quả:

mó shì biāo běn

1/1

Từ điển Trung-Anh

type specimen (used to define a species)