Có 1 kết quả:

mó nǐ fàng dà qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

analog amplifier