Có 1 kết quả:

mó shù zhuǎn huàn qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

analog-to-digital converter (ADC)