Có 1 kết quả:

mú bǎn

1/1

mú bǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) template
(2) (architecture) formwork