Có 1 kết quả:

yàng lì

1/1

yàng lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sample
(2) model
(3) example