Có 1 kết quả:

yàng zi

1/1

yàng zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) appearance
(2) manner
(3) pattern
(4) model