Có 1 kết quả:

yàng bǎn

1/1

yàng bǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) template
(2) prototype
(3) model
(4) example