Có 1 kết quả:

héng qī shù bā

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) in disorder
(2) at sixes and sevens (idiom)