Có 1 kết quả:

héng sān shù sì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) in disorder
(2) in a tremendous mess