Có 1 kết quả:

héng duàn wù ㄏㄥˊ ㄉㄨㄢˋ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

transverse object