Có 1 kết quả:

héng shù jìnr

1/1

Từ điển Trung-Anh

firmness of determination