Có 1 kết quả:

héng bǐ

1/1

héng bǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bristles lying down (brush movement in painting)