Có 1 kết quả:

héng duì

1/1

héng duì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) row
(2) horizontal troop formation