Có 1 kết quả:

pǔ shí

1/1

pǔ shí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) plain
(2) simple
(3) guileless
(4) down-to-earth
(5) sincere and honest