Có 1 kết quả:

shù huà yù

1/1

shù huà yù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

wood jade (type of petrified wood)