Có 1 kết quả:

shù cóng

1/1

shù cóng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) thicket
(2) undergrowth

Một số bài thơ có sử dụng