Có 1 kết quả:

shù gàn

1/1

shù gàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tree trunk