Có 1 kết quả:

shù lǎn

1/1

shù lǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

sloth (zoology)