Có 1 kết quả:

shù dí

1/1

shù dí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to antagonize people
(2) to make an enemy of sb