Có 1 kết quả:

shù yè

1/1

shù yè

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tree sap