Có 1 kết quả:

shù tū zhuàng xì bāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

dendritic cell