Có 1 kết quả:

shù zhī

1/1

shù zhī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

resin