Có 1 kết quả:

shù jiāo

1/1

shù jiāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tree resin
(2) gum