Có 1 kết quả:

shù méi

1/1

shù méi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bramble
(2) raspberry