Có 1 kết quả:

shù yè

1/1

shù yè

phồn thể

Từ điển phổ thông

lá cây

Từ điển Trung-Anh

tree leaves

Một số bài thơ có sử dụng