Có 1 kết quả:

shù pú tao

1/1

shù pú tao

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) jaboticaba
(2) Brazilian grape tree