Có 1 kết quả:

shù zàng

1/1

shù zàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

burial of cremated remains at the foot of a tree