Có 1 kết quả:

shù shēn

1/1

shù shēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

tree trunk

Một số bài thơ có sử dụng