Có 1 kết quả:

shù liù

1/1

shù liù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) olive-backed pipit (Anthus hodgsoni)