Có 1 kết quả:

huà mù kē

1/1

huà mù kē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Betulaceae (broadleaf tree family including birch and alder)