Có 1 kết quả:

zūn léi

1/1

zūn léi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

earthen liquor jar

Một số bài thơ có sử dụng