Có 1 kết quả:

gǎn lǎn

1/1

gǎn lǎn

phồn thể

Từ điển phổ thông

cây trám

Từ điển Trung-Anh

(1) Chinese olive
(2) olive

Một số bài thơ có sử dụng