Có 1 kết quả:

gǎn lǎn shí

1/1

gǎn lǎn shí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) olivine (rock-forming mineral magnesium-iron silicate (Mg,Fe)2SiO4)
(2) peridot