Có 1 kết quả:

qiáo jiē

1/1

qiáo jiē

phồn thể

Từ điển phổ thông

làm cầu nối, làm trung gian

Từ điển Trung-Anh

bridging (in computer networks)

Một số bài thơ có sử dụng