Có 1 kết quả:

tuó náng

1/1

tuó náng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sacks
(2) bags

Một số bài thơ có sử dụng