Có 1 kết quả:

jú zi jiàng

1/1

jú zi jiàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) orange jam
(2) marmalade