Có 1 kết quả:

jú shù

1/1

jú shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

orange tree

Một số bài thơ có sử dụng