Có 1 kết quả:

jú pí zǔ zhī

1/1

Từ điển Trung-Anh

cellulite