Có 1 kết quả:

jú huáng sè

1/1

jú huáng sè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tangerine yellow
(2) saffron (color)