Có 1 kết quả:

jú huáng sè ㄐㄩˊ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) tangerine yellow
(2) saffron (color)