Có 1 kết quả:

chéng xiōng jī wēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) rufous-gorgeted flycatcher (Ficedula strophiata)