Có 1 kết quả:

chéng huáng

1/1

chéng huáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) orange yellow
(2) tangerine yellow
(3) chrome yellow

Một số bài thơ có sử dụng