Có 1 kết quả:

jī bù kě shī

1/1

Từ điển Trung-Anh

No time to lose! (idiom)