Có 1 kết quả:

jī bù lí shǒu

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be unable to do without one's cell phone