Có 1 kết quả:

jī qì rén

1/1

jī qì rén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mechanical person
(2) robot
(3) android