Có 1 kết quả:

jī huì dài lái chéng gōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

Opportunity brings success. (idiom)