Có 1 kết quả:

jī shēn

1/1

jī shēn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) body of a vehicle or machine
(2) fuselage of a plane