Có 1 kết quả:

jī dǐng hé

1/1

jī dǐng hé

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) set-top box
(2) decoder for digital or satellite TV signal etc