Có 1 kết quả:

xiàng zǐ

1/1

xiàng zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

acorn

Một số bài thơ có sử dụng