Có 1 kết quả:

xiàng zi miànr

1/1

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 橡子麵|橡子面[xiang4 zi5 mian4]