Có 1 kết quả:

xiàng pí xiàn ㄒㄧㄤˋ ㄆㄧˊ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) wire (sheathed in rubber)
(2) cable